C1921-VA/K9 Cisco 1921 ISR with EHWIC-VA-DSL-A Bundle

C1921-VA/K9 (C1921 VA K9) Cisco 1921 2 GE, 2 EHWIC slots, 256MB USB Flash (internal) 512MB DRAM, with EHWIC-VA-DSL-A, IP Base chính hãng giá tốt

✓ Mã sản phẩm: C1921-VA/K9