C1921VAM/K9 Cisco 1921 ISR with EHWIC for VDSL/ADSL2+ Annex M

C1921VAM/K9 (C1921VAM K9) Cisco 1921 with 2 onboard GE, 2 EHWIC slots, 256MB USB Flash (internal) 512MB DRAM, with EHWIC-VA-DSL-M, IP Base chính hãng giá tốt
✓ Mã sản phẩm: C1921VAM/K9