CISCO1921-T1SEC/K9 Cisco 1921 Integrated Services Router

CISCO1921-T1SEC/K9 (CISCO1921 T1SEC K9) Cisco 1921 SEC T1 bundle with HWIC-1DSU-T1, 2 GE, 2 EHWIC slots, 256MB USB Flash, 512MB DRAM, IOS SEC Lic chính hãng giá tốt

✓ Mã sản phẩm: CISCO1921-T1SEC/K9