Firewall SonicWall 01-SSC-0215 TZ300

Firewall SonicWall 01-SSC-0215 TZ300 Series có thông lượng: 750 Mbps, thông lượng IPS: 200 Mbps, chạy hệ điều hành SonicOS được thiết kết cho hệ thống mạng trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
✓ Mã sản phẩm: 01-SSC-0215