FPR2130-BUN Cisco Firepower 2130 Master Bundle

Tường lửa Firewall Cisco FPR2130-BUN Firepower 2130 Master Bundle 10 Gbps Next-Generation Firewall (NGFW) 12 x RJ45, 4 x SFP, 10G SFP+, 1/10G FTW, 1 MGMT, 1 x 100 GB Storage

Mã sản phẩm: FPR2130-BUN