CISCO2911-T/K9 Cisco 2911 w/3 GE,4 EHWIC,2 DSP,1 SM,256MB CF,512MB DRAM,IPB

Thiết bị định tuyến Router Cisco CISCO2911-T/K9 Cisco 2911 w/3 GE, 4 EHWIC, 2 DSP, 1 SM, 256MB CF, 512MB DRAM, IPB
✓ Mã sản phẩm: CISCO2911-T/K9