FPR2110-BUN Cisco Firepower 2110 Master Bundle

Tường lửa Firewall Cisco FPR2110-BUN Firepower 2110 Master Bundle 3 Gbps Next-Generation Firewall (NGFW) 12 x RJ45, 4 x SFP, 1 MGMT, 1 x 100 GB Storage

Mã sản phẩm: FPR2110-BUN