SonicWall 02-SSC-7311 with 3 Year of Advanced Protection

Thiết bị SonicWall TZ270 (02-SSC-7311) với Bộ dịch vụ bảo vệ nâng cao 3 năm, bao gồm: Capture Advanced Threat Protection, Gateway Anti-Virus, Anti-Spyware, Intraction Prevention, Application Firewall Service, Content Filtering Services, Toàn diện Anti-Spam , NSM Essential với Quản lý & Báo cáo 7 ngày và Hỗ trợ 24×7 với phần sụn.
✓ Mã sản phẩm: 02-SSC-7311