FPR1140-BUN Cisco Firepower 1140 Master Bundle

Tường lửa Firewall Cisco FPR1140-BUN Firepower 1140 Master Bundle 2.2 Gbps Next-Generation Firewall (NGFW) 8 x RJ45, 4 x SFP, 1 MGMT, 1 x 200 GB Storage

Mã sản phẩm: FPR1140-BUN