FPR2120-BUN Cisco Firepower 2120 Master Bundle

Tường lửa Firewall Cisco FPR2120-BUN Firepower 2120 Master Bundle 6 Gbps Next-Generation Firewall (NGFW) 12 x RJ45, 4 x SFP, 1 x 100 GB Storage

Mã sản phẩm: FPR2120-BUN