JL367A Aruba 8400X 7.2Tbps Fabric Module

JL367A Aruba 8400X 7.2Tbps Fabric Module, sử dụng cho dòng switch Aruba 8400 Chassis series chính hãng giá tốt
✓ Mã sản phẩm: JL367A