Sonicwall 02-SSC-6845 Secure Upgrade Plus Advanced Edition 3Y

Tường lửa Sonicwall 02-SSC-6845 là firewall Sonicwall TZ270 được tích hợp license Secure Upgrade Plus – Advanced Edition với thời hạn 3 năm.

✓ Mã sản phẩm: 02-SSC-6845